KAZA FONU

OGEMVAK / KAZA FONU

Kaza Fonu

Ogem-Vak Kaza Fonu üyelerinin göreve giderken, gelirken, görevleri esnasında resmi araçlarla yaptıkları kaza sonucunda veya herhangi bir nedenle aracına zarar verdiklerinde, zarara uğrayanlara, zaruret içinde olanlara karşılıksız olarak yardımda bulunmak, kaza yapmadan çalıştığı kurumdan emekliye ayrılanlara ödül vermek amacı ile “kaza fonu” oluşturulmuştur.

KAZA FONU HESAP BİLGİLERİ :  IBAN NO: TR83 0001 0007 9935 5862 2150 66

Lütfen Havale Alıcı İsmine; OGEMVAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla  ibaresini eklemeyi unutmayınız.

Havale/EFT yöntemiyle yapılan ödemelerde açıklama bölümüne Ad, Soyad, TC Kimlik No ve İşletme adı yazılmalıdır.
Kaza Fonuna üye olan Mevsimlik İşçiler aidatlarını işe girdikleri tarihten en geç bir ay içinde yatırmalıdırlar.

FONUN ADI

Madde 1 – OGEM-VAK Vakıf Senedinin 4/d maddesi ve Uygulama Yönetmenliğinin 32. ve 33. maddelerine dayanılarak “OGEM-VAK KAZA FONU” kurulmuştur.

FONUN AMACI

Madde 2 – Fonun amacı Ogem-Vak Kaza Fonu üyelerinin, göreve giderken/gelirken, görevleri esnasında resmi araçlarla yaptıkları kaza sonucunda veya herhangi bir nedenle kullanımındaki araca zarar verdiklerinde, kendilerine rücu edilen miktarın ödenmesi, zaruret içinde olanlara karşılıksız olarak yardımda bulunmak, ayrıca kaza yapmadan çalıştığı kurumdan emekliye ayrılanlara 01.01.2019 tarihinden önceye ait düzenli ödenmiş aidatları için ödül vermektir.

FONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 3 – Fonun gelir kaynakları, fon üyelerinin yıllık ödentileri, fona ait paraların her türlü nemaları, gerektiğinde vakıf bütçesinden fona aktarılan paralardır. Vakıf bütçesinden fona aktarılacak miktar bir önceki yıla ait vakıf gelirlerinin %10’unu geçemez.

Fon üyelerinin yıllık ödenti miktarları ve tahsil usulü her yıl ocak ayında Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karar altına alındıktan sonra Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerine bir yazı ile bildirilirAidatlarını, belirlenen zamanda ödemeyenlere uygulanacak gecikme zammı oranı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir. Aidatlarını Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde ödemeyenler kaza fonu yardımından yararlanamazlar.

Fona ödeme yapanlar bu usul ve esaslarda belirlenen yardım ve ödülden faydalanmalarının dışında Fondan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

FONA GİRİŞ

Madde 4 – Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan şoförler, resmi araç sürücüleri ve iş makinesi operatörleri bu fona üye olabilirler.

Kaza Fonuna www.ogemvak.org.tr Web sitesinden “ÜYE OL” butonundan @ogm.gov.tr uzantılı mail adresi ile doğrulama yaparak üyelik bilgilerinin doldurulması ve onaylanması ile başlar.

 FONDAN AYRILMA

Madde 5 – Ölüm, istifa veya emeklilik sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü’nden ilişiği kesilenler Kaza fonundan ayrılmış sayılır.

Ogem-Vak Yönetim Kurulunca belirlenen aidatlarını, ödenmesi gereken sürede yapmayanlar (asgari 1 yıl) kendi isteği ile fondan ayrılmış sayılır. Kendi isteğiyle fondan ayrılanların birikimleri fona devreder. Fona üyeliğini yenilemesi halinde yenilediği tarihten sonraki haklara sahip olur.

Ayrıca fiili hizmet süresi içerisinde 3 kereden fazla trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 6 – Uyarıya rağmen fona aidat ödemesini yapmayanlar, gerçeğe aykırı veya sahte belge ile fondan yararlanmak isteyenler Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile fondan çıkartılırlar.

Madde 7 – Fona üye olanlar belirlenen usul ve esaslar dahilinde fondan yararlanırlar.

YARDIMLAŞMA VE ÖDEMELERİNİN GENEL USUL VE ŞARTLARI

Madde 8 – Fona dahil olan her üye için dijital ortamda bir dosya tutulur. Fon için ihtiyaç duyulan bilgiler burada muhafaza edilir.

Madde 9 – Kaza fonundan yararlanabilmek için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan personelin, görevlendirilmiş olması ve kazanın resmi araçla yapılmış olması şarttır. Ogem-Vak Kaza Fonuna üye olanlardan kaza yapanlara:

a)Fon üyesinin karışmış olduğu ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında kazaya dahil olan karşı taraftan ölen veya yaralananlar için alınacak kesinleşmiş mahkeme sonuçlarına göre, icra safhasına intikal etmiş paralar için, mahkeme ilamı eklenerek trafik sigortası ve kasko sigortasından arta kalan kısım için 100.000 TL’ye kadar ödeme yapılabilir.

b)Anlaşma sağlanan hasarlı trafik kazalarında; kusurlu bulunan fon üyelerimizin bilirkişi huzurunda ve olay mahallinde tutulacak müşterek bir tutanakla tespit edilen hasarların zarar miktarı, trafik sigortası ve kasko sigortasından arta kalan kısım için 200.000 TL.ye kadar ödeme yapılabilir.

c)Fon üyelerinin Orman Genel Müdürlüğüne ait araçlara trafik kazası ve diğer nedenlerden dolayı verdiği hasarlarda, bunlardan mahkemeye intikal edenlerin ödemelerini mahkeme kararına göre, anlaşma ile sonuçlananları da kaza tespit tutanakları, Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı aracılığıyla denetiminden geçtikten sonra gönderilen İnceleme Raporu ve muhteviyatı sonucuna göre %95 oranında ödenir.

d)Fon üyelerimizden kaza sebebiyle hastaneye veya hapishaneye düşmüş olanlara Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile her bir ay için net asgari ücret kadar ve 4 ayı geçmemek üzere karşılıksız ödeme yapılabilir.

e)Kaza sebebi ile ölüm olursa, belgelenmek kaydı ile a, b, c ve d maddelerinde tahakkuk edecek ödemeler Vakıf Yönetim kurulunca varisleri adına ilgili yerlere ödeme yapılır.

Bu maddenin; a, b, c, d ve e fıkralarında belirlenen ödemeler, fon miktarı ve günün koşullarına göre Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl Ocak ayında yeniden belirlenir, Vakıf Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 10 – Alkol ve uyuşturucu maddelerinin kullanılmasından doğan kazalar ile trafik kazasını müteakip tıbbi müdahaleyi gerektirecek haller dışında olay veya kaza mahallinin terk edilmesi halinde ödeme yapılmaz.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Madde 11 – Kaza Fonu üyesi olan sürücü, şoför ve operatörlerden bir kazaya sebep olmadan, düzenli aidat ödemesi yapanlara, kaza yardımı almadan emekli olanlara, şoförlükten ayrılarak başka göreve geçenlere ve vefat edenlere, ilgili birim amiri onayıyla 01.01.2019 tarihinden önceye ait ödenmiş aidatları için her yıl fon kaynakları değerlendirilerek fonda biriken paraları Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda nemalandırılarak teşvik ödülü olarak geri verilir. 01.01.2019 tarihinden sonra yatırılan aidat ödemelerine teşvik ödülü verilmez.

KAZA FONUNDAN YARARLANMA TALEBİ

Madde 12 – Fondan yararlanmak isteyen üye birim amirine bir dilekçe ile başvurur. İlgili Orman İşletme Müdürlüğü:

1- Şoförün dilekçesi

2- Görev kâğıdı

3- Kaza veya olay raporu ve Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı İnceleme Raporunun eklenmesi,

4- Alkol muayene raporu,

5- Kaza nedeni ile şoföre rücu eden miktarın istendiği İşletme/Fidanlık Müdürlüğü yazısı ile ödenen faturalar veya Ödeme Emri Belgesi,

6- İşletme/Fidanlık Müdürlüğü banka hesabı IBAN numarasını da içeren belgeleri bir yazı ekinde OGEM-VAK a gönderir.

Müracaatlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından incelenerek ilk oturumda karara bağlanır ve sonuç müracaat sahibine iletilmek üzere yazılı olarak bildirilir.

Bildirilen sonuçlardan;

a) İdarenin kusuruna dayalı Hizmet Kusuru,

b) İdarenin kusuru olmadığı halde, “risk ilkesi” ile “fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi” gereği Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasına dayalı kusursuz sorumluluğu,

c) Mesleki risk ilkesi gereği kişinin kusuru olmadan meydana gelen teknik arızalar gibi görev kusurları,

Şeklinde olan sonuçlarda hasar bedeli ödemesinin aracın bağlı bulunduğu Müdürlük tarafından yapılması gerekmektedir.

Yerleşik yargı kararları gereği idarenin ödemek zorunda olduğu ödemeler dışında kalan;

d) Kişisel kusur olarak sonuçlanan hasar bedelleri,

e) Görev kusurunda kusuru oranında şoföre çıkarılan ödemeler,

Şoförün üyesi olduğu Ogem-Vak tarafından aracın bağlı bulunduğu Müdürlüğün ilgili hesaplarına ödenecektir.

Fon usul ve esaslarına göre yapılması gereken ödemeler ilgili Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğüne yapılır. Müdürlük gönderilen yardımı ilgilinin borcundan mahsup eder. Şayet alacağını tahsil etmiş ise ilgili şoföre iade eder.

Madde 13- Kaza Fonuna üye olanlar yıllık fon aidatını banka hesabına yatırdığı tarihten itibaren fondan yararlanabilir, aidatın bankaya yatırıldığı tarih geçerlidir, kaza tarihinde veya kaza tarihinden sonra yatırılan aidatlar fondan yararlanmada dikkate alınmaz. Fondan yararlanmada, Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğünün rücu ettiğine dair ödeme talep yazısının kaza tarihi esas alınır.

Madde 14- Kaza Fonunun kapatılması halinde fonun bütün varlıkları Vakfa devredilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 15- Kaza Fonu Usul ve Esasları 15 maddeden ibaret olup; Vakıf Yönetim Kurulunun 19.12.2023 tarih ve 724 sayılı kararları ile onaylanarak karar tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

 

OGEM-VAK YÖNETİM KURULU

  1. İşletme müdürünün, kaza yapan şoföre rücu eden miktarı kuruma ödemesi için yazdığı ÖDEME BELGESİ.
  2. Şoförün işletmeye OGEM-VAK üyesi olduğunu ve kendisine rücu eden miktarın OGEM-VAK’dan yardım olarak alınmasını belirten dilekçesi.
  3. Görev Kâğıdı.
  4. Alkol muayene raporu
  5. Kaza raporu
  6. Sigortadan tahsilat yapılmış ise belgesi.
  7. İşletme müdürünün OGEM-VAK’a yazdığı üst yazı. ( Şoföre rücu eden miktarı belirtmesi ve işletmenin Hesap numarasını “ IBAN “ numarası ile birlikte yazarak OGEM-VAK’a göndermesi)

NOT: Belgelerin faks ile değil, evrak olarak POSTA ya da KARGO ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen belgeler dikkate alınmamaktadır.

ADRESİMİZ: Moment Beştepe Binası Beştepe Mah. 32. Cd. No:1/4 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0.312 223 37 67-285 37 68 – 0505 771 13 01