OGEM-VAK

Daha Yeşil Bir Türkiye!

Video
Tam çabamız ormanları korumak ve ormancılığı geliştirmek için!

OGEM-VAK

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı
Vakfımız 29 Kasım 1996 Yılında 22832 Sayılı Resmi Gazetenin 58. Sayfasında Yayınlanarak Resmi Olarak Yürürlülüğe Girmiştir. Faaliyetlerine başladığı ilk günden bugüne çeşitli eğitim çalışmaları, ormancılığı geliştirme ve orman yangınlarını önlemeye yönelik faaliyelerde bulunmuş, Sosyal Dayanışma ve Kaza Fonları ile Orman Genel Müdürlüğü Personelinin her zaman yanında bulunmuştur. Eğitime verdiği destek ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek öğrenim öğrencilerine de burs programı planlamış ve aktif halde bu programa devam etmektedir.

Ormanlarımız için neler yapabilirsiniz?

Gelecek için daha yeşil daha temiz!
Bireysel Bağışlar ve Hatıra Ormanlarıyla Geleceğe Kök Salın!

Katılın, Destek Olun, Hediye Edin!

Ülkemiz yüz ölçümünün %30’unu ormanlar oluşturuyor. Desteklerinizle yüzdemiz artıyor, yüzümüz gülüyor!

Yönetim

Misyon

Vakfımızın misyonu, şimdiki ve gelecek nesillerin sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için, ormanların sürdürülebilirlik ilkesini dikkate alarak korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamaktır. Orman yangınlarının önüne geçecek tedbirlerin alınması için çalışmalar yürüterek kurum, kuruluş ve kişilerle güçlü ormanların oluşmasına destek olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ormanlarımızın toplumumuza, ulusumuza ve dünyamıza sağladığı, sosyal, ekonomik ve çevresel yararları dikkate alan ve aynı zamanda değer veren bir toplum bilinci yaratmaktır.

Amacımız

Orman Genel Müdürlüğü personelinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek, Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi hususunda Vakıfça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa amacı ile kurulmuş olup; Gayeleri;

a) Ormancılık hizmetlerinin çok yönlü gelişmesi için her türlü işletme kurar işletir, bu konularda bilimsel toplantı, konferanslar ve açık oturumlar düzenler. İlmi araştırmalar yapar ve yaptırır.

b) Orman Genel Müdürlüğü hizmetleri için lüzumlu her türlü araç ve gereçlerin temini, onarım ve bakımını bizzat yapmak veya ortak olacağı yerli ve yabancı vakıflar ve şirketler aracılığı ile gerçekleştirmek.

c) İlgili Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversiteler, Özel sektör ve ayrıca koordinasyonu gerektiren konularda diğer iç ve dış teşkilat kurum ve vakıflarla ortak çalışmalar yapmak. Toplantı, gece yemek gibi sosyal aktiviteler de bulunmak, belirli sahalardaki vakıf, kurum ve şirketlerle ortak çalışmalara katkıda bulunmak diğer kurumlara yardım etmek.

d) Orman Genel Müdürlüğü personelinden şehit düşen ve çalışırken görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine, hastalıkları nedeni ile devletçe karşılanmayan masraflarını ödemede sıkıntı çekenlere, ormancılık için başarılı hizmette bulunanlara, yardımlarda ve mükâfatlarda bulunmak.

e) Orman Genel Müdürlüğü personelinden malul olanlar ile görev esnasında şehit olanların, maddi sıkıntı içinde olduğu tespit edilen personelin çocuklarının öğrenim giderlerini ve uygun görülecek masraflarını karşılıksız olarak karşılamak.

f) Vakfın mali imkânları ölçüsünde uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri ve misafirhane, hastane, dispanser, kreş, anaokulu kurmak vakıf amaçları için gayrimenkuller satın almak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, vakıf lehine hak tesis etmek ve varsa mevcutlardan istifade sağlamak.

g) Tabii afetlerde zarar gören personele yönetmelik hükümlerine göre yardımda bulunmak.

h) Halk- Orman ilişkilerini ve OGM çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yapılan ilmi ve teknik faaliyetlerini izah edecek ve halka orman sevgisini aşılayacak her çeşit konferans, seminer düzenlemek, filimler gösterip, kitap, broşür, dergi ve gazeteleri yayınlar, reklam işleri yapar ve bu maksatla lüzumlu tesisleri kurar. Kamuoyu araştırmaları yapar.

i) Çeşitli şekil ve yollardan bağış kabul eder.

j) Kuracağı orman-çocuk kulüpleri, sosyal, kültürel tesis, spor kulüpleri kurarak veya kurulu olanlara işbirliği yaparak ve her türlü kanalla halkın ve gençlerin orman suçu işlememelerini, ormanı ve yeşili korumalarını ve sevmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacak, maddi teşviklerde ve her türlü faaliyet içerisinde bulunmak.

k) Çevre kuruluşları ve çevre koruma ile ilgili her türlü faaliyet yardım ve teşviklerde bulunur.

l) Ormancılık ve çevre koruma ile ilgili konularda üniversiteye üniversite sonrası her türlü yurt içi ve yurt dışı eğitim için faaliyet, katkı ve yardımlarda bulunur.

m) Amaç doğrultusunda genel kurulun önereceği tedbirleri almak.

Bu cümleden olarak vakıf gayrimenkul satın alır, tesisler kurar, inşaat ettirir, devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları vesair menkul kıymetleri alabilir ve satabilir. Holdingler, Limitet, Anonim Şirketler, İşletmeler kurabilir,

ortak olabilir, her türlü acente ve bayilikler ile ithalat ihracat yapar, ticari mümessillikler kurar, taahhüt ve komisyonculuk yapabilir.

Ormancılık faaliyetlerini hedef alınan düzeye çıkarmak için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan her derecedeki personelin meslek içi kurslarını, yurt içinde ve yurt dışında görgü ve bilgilerini arttırma yolları ile yetiştirilmesini sağlar ve her yaştan vatandaşın orman konusunda aydınlatılmasına imkan verecek ekonomik ve sosyal tedbirleri alır. Bu tür kişi, kurum ve vakıflara yardımda bulunur.

n) Ormanların geliştirilmesi, korunması ve yangınla mücadelede hizmet verenlere konu ile ilgili olarak bilgi, görgü ve motivasyonlarını arttırmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenler.

p) Karşılıklı dayanışma esasına göre çalışacak fonlar kurmak ve bu fonlara üye kaydetmek.

Tüm Sorularınız İçin : +90(312) 223 37 67