Vakıf Senedi

OGEMVAK / Vakıf Senedi

ORMANCILIĞI GELİŞTİRME VE ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VAKFI

1.BÖLÜM

KURULUŞ, VAKFIN AMACI, VAKFIN ADI, MAL VARLIĞI, VAKFIN MERKEZİ VE AMAÇLARIN GERÇEKLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1 – Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ:

Madde 2 – Vakfın adı ORMANCILIĞI GELİŞTİRME VE ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VAKFI’ dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir. Kısa adı OGEM-VAK’ dır.

Vakfın Merkezi ANKARA İlinde olup, adresi Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. 2169.Sok. Atatepe Sitesi B-1 Blok No:36/4 Çankaya – ANKARA’ dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 3. Vakfın mal varlığı kurucu üyeler tarafından tahsis edilen 500.000.000 TL. (Beşyüzmilyon)’dur.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sukna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 4. Dünyada ve ülkemizde orman ve ağaç sevgisini topluma mal etmek, Orman Genel Müdürlüğü personelinin mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, çevre bilincinin geliştirilmesi, ağaçlandırmanın önemi, iklim değişikliği, orman yangınları ve erozyonla mücadele, eko-turizm, tıbbi aromatik bitkiler konularında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, Orman Teşkilatının en ileri düzeye yükseltilmesi için Vakıfça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa etmek amaçları ile kurulmuş olup,

Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. a) Ormancılık hizmetlerinin çok yönlü gelişmesi için her türlü işletme kurar, işletir, bu konularda bilimsel toplantı, konferanslar ve açık oturumlar düzenler. İlmi araştırmalar yapar ve yaptırır.
 2. b) Orman Genel Müdürlüğü hizmetleri için lüzumlu her türlü araç ve gereçlerin temini, onarım ve bakımını bizzat yapmak veya ortak olacağı yerli ve yabancı vakıflar ve şirketler aracılığı ile gerçekleştirmek.
 3. c) İlgili Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversiteler, Özel sektör ve ayrıca koordinasyonu gerektiren konularda diğer iç ve dış teşkilatlar, kurumlar ve vakıflarla ortak çalışmalar yapmak. Toplantı, gece, yemek gibi sosyal aktivitelerde bulunmak, belirli sahalardaki vakıf, kurum ve şirketlerle ortak çalışmalara katkıda bulunmak, diğer kurumlara yardım etmek.
 4. d) Orman Genel Müdürlüğü personelinden şehit düşen ve çalışırken görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine, hastalıkları nedeni ile devletçe karşılanmayan masraflarını ödemede sıkıntı çekenlere, ormancılık için başarılı hizmette bulunanlara, yardımlarda ve mükâfatlarda bulunmak.
 5. e) Orman Genel Müdürlüğü personelinden malul olanlar ile görev esnasında şehit olanların, maddi sıkıntı içinde olduğu tespit edilen personelin çocuklarının öğrenim giderlerini ve uygun görülecek masraflarını karşılıksız olarak karşılamak.
 6. f) Vakfın mali imkânları ölçüsünde uygun yerlerde dinlenme tesisleri, huzur evleri ve misafirhane, hastane, dispanser, kreş, anaokulu kurmak vakıf amaçları için gayrimenkuller satın almak, inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, vakıf lehine hak tesis etmek ve varsa mevcutlardan istifade sağlamak.
 7. g) Tabii afetlerde zarar gören personele yönetmelik hükümlerine göre yardımda bulunmak.
 8. h) Halk- Orman ilişkilerini ve OGM çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yapılan ilmi ve teknik faaliyetlerini izah edecek ve halka orman sevgisini aşılayacak her çeşit konferans, seminer düzenlemek, filmler gösterip, kitap, broşür, dergi ve gazeteleri yayınlamak, reklam işleri yapmak ve bu maksatla lüzumlu tesisleri kurmak. Kamuoyu araştırmaları yapmak.
 9. i) Çeşitli şekil ve yollardan bağış kabul etmek.
 10. j) Orman-çocuk kulüpleri, sosyal-kültürel tesisler, spor kulüpleri kurarak veya kurulu olanlarla işbirliği yaparak ve her türlü kanalla halkın ve gençlerin orman suçu işlememelerini şağlamak, ormanı ve yeşili korumalarını ve sevmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacak maddi teşviklerde ve her türlü faaliyet içerisinde bulunmak.
 11. k) Çevre kuruluşları ve çevre koruma ile ilgili her türlü faaliyet, yardım ve teşviklerde bulunur.
 12. l) Ormancılık ve çevre koruma ile ilgili konularda üniversite ve üniversite sonrası her türlü yurt içi ve yurt dışı eğitim için faaliyet, katkı ve yardımlarda bulunur.
 13. m) Ormancılık faaliyetlerini hedef alınan düzeye çıkarmak için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan her derecedeki personelin meslek içi kurslarını, yurt içinde ve yurt dışında görgü ve bilgilerini arttırma yolları ile yetiştirilmesini sağlar ve her yaştan vatandaşın orman konusunda aydınlatılmasına imkan verecek ekonomik ve sosyal tedbirleri alır. Bu tür kişi, kurum ve vakıflara yardımda bulunur.
 14. n) Ormanların geliştirilmesi, korunması ve yangınla mücadelede hizmet verenlere konu ile ilgili olarak bilgi, görgü ve motivasyonlarını arttırmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenler.
 15. p) Karşılıklı dayanışma esasına göre çalışacak fonlar kurmak ve bu fonlara üye kaydetmek,
 16. r) Ulusal ve uluslararası projeler yapmak, uygulamak ve projelere ortak olmak,
 17. s) Yukarıda belirlenen amaçların uygulanması Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Bu cümleden olarak vakıf:

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak ,intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MERKEZİ VE BAĞLI KURULUŞLAR VE TEMSİL YETKİSİ:

Madde 5 – Vakfın merkezi Ankara’ dır.

Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün izini ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler kurabilir. Ve kurulanları fesih edebilir.

Yurt içindeki şubeler Orman Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde, temsilcilikler Orman İşletme Müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde Yönetim Kurulunun kararına göre kurulabilir.

Orman Bölge Müdürlüklerinde Orman Bölge Müdürü, Orman İşletme Müdürlüklerinde ise Orman İşletme Müdürü şube veya temsilciliklerin doğal başkanıdır.

Şube veya temsilcilikler kuruluncaya kadar, Orman Bölge Müdürleri ve Orman İşletme Müdürleri bulundukları bölgede vakfı temsil ederler.

2.BÖLÜM

VAKIF ORGANLARI GÖREV VE YETKİLERİ

VAKIF ORGANLARI

Madde 6 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu
 4. d) Genel Müdürlük

GENEL KURUL ÜYELERİ

Madde 7 – Genel kurul, kurucu üyeler, doğal üyelerden ve koruyucu üyelerden oluşur. Genel kurul üyeliği istifa, ölüm ve üyelikten çıkarılma ve ayrıca 8. maddenin c fıkrasından sayılan görevlerden herhangi bir sebeple ayrıma hallerinde sona erer. Genel kuruldan 1 ay önce OGM Personel Dairesi Başkanlığınca doğal üyelerin ismi Vakfa bildirilir.

GENEL KURUL ÜYELİĞİNE AİT ESASLAR

Madde 8. Genel Kurul Üyelerinden;

 1. Kurucu Üyeler:

Vakıf senedine ekli listede adları geçenlerdir.

 1. Koruyucu Üyeler:

Vakfa yararlı hizmet sağlamış olan veya sağlayacağı anlaşılanlardan genel kurulca seçilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 1. Doğal Üyeler:
 2. Orman Bakanı
 3. Orman Bakanlığı Müsteşarı
 4. Orman Genel Müdürü (Vakıf Genel Başkanı)
 5. Orman Genel Müdür Yardımcıları
 6. Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri
 7. Orman Bölge Müdürleri

KORUYUCU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ, ONUR ARMAĞANLARININ VERİLMESİ ESASLARI

Madde 9. Koruyucu Üyeler Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelikleri genel kurulca kararlaştırılır.

Vakfa bağış ve yardım yapanlar, çeşitli şekilde yararlı hizmeti olanlar ile manevi destek sağlayanlardan uygun görülenlere Yönetim Kurulu Kararı ile madalya, şilt, şeref belgesi şeklinde şeref armağanları verilir.

Şeref armağanlarının verilmesi, vakıf binalarına ad plaketi konulması ve fotoğraf asılmasına ait esaslar ve usuller, Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmenlikle belirlenir.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 10. Genel Kurul 3 yılda bir Mart ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Vakıf Genel Başkanı veya Yönetim Kurulu gerekli görürse veya Genel Kurul üyelerinin 2/3’ ü tarafından imzalı bir yazı ile başvurulursa Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemini, bilançoyu, gelir-gider hesabını, Denetim Kurulu raporunu ve diğer belgelerin örneklerini toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere duyurulmak üzere şube veya temsilciliklere gönderir.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 11. Genel kurul kendi arasında bir genel Kurul Başkanı, bir Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Başkanlık Divanına seçilemezler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayacak durumdaki üye Genel Kurul Toplantısına vekalet verebilir. Aynı kişide birden fazla vekalet toplanmaz. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri toplantı için üye vekaleti alamazlar.

KARARLAR

Madde 12. Genel kurul, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Kararlarını, bunların salt çoğunluğu ile alır. Birinci toplantıda yarıdan bir fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise en geç bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu oran aranmaz. Üyelikten sürekli veya geçici çıkarma cezalarında genel kurul üye sayısının 2/3’ü ile karar alınır. Alınan bütün kararlar genel kurul defterine anında geçer ve altları başkanlık divanınca imzalanır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 13. Genel kurul vakfın en yüksek karar organıdır. Genel kurulun yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim Kurulunu seçmek,
 2. b) Denetim Kurulunu seçmek,
 3. c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporların görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. f) Kamu görevlisi olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri hariç, Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişikler yapmak,
 8. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. i) Genel Kurul üyeliği sona erenlerin yerine alınacaklar hakkında karar vermek.

YÖNETİM KURULU

Madde 14. Yönetim Kurulu bir Başkan ve altı (6) üyeden oluşur. Orman Genel Müdürü Vakfın doğal üyesi ve başkanıdır. Yönetim kurulunun üyelerinden 3 ’ü genel kurul tarafından, diğer 3 üyesi ise, vakfın başkan tarafından Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri ile Orman Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilir. Genel kurulda, ayrıca 3 adet yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

TOPLANTI

Madde 15. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu gerektiğinde kendi içinden ve vakfın amaçlarına uygun olarak diğer üyeler arasından da çalışma ve ihtisas konuları için görev taksimi yapar. Başkan Yardımcısı, Başkanın olmadığı zamanlarda kurul toplantılarını yönetir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 16. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Bir takvim yılında üst üste üç ya da toplam altı kez toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelik sıfatını kaybederler ve yerlerine oy sırası ile yedek üyeler çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ

Madde 17. Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü Yönetim Kurulu kararı olarak kabul edilir. Karar Yönetim Kurulu karar defterine anında geçilir ve imzalanır. Vakıf Yönetim Kurulu iç çalışma usulü Yönetim kurulunca yapılacak bir yönetmenlikle belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18. Yönetim Kurulu Yürütme Organı olarak vakıf yönetiminden sorumludur. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder ve gerektiğinde muayyen konulara inhisar etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter veya kendi arasından seçeceği bir komisyonu veya Vakıf Genel Müdürünü görevlendirebilir. Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

 1. a) Yönetim Kurulu Vakıf işlerinin yönetimi ve Vakıf senedinde belirtilen amaçların doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli titizliği gösterir ve vakfın başarısı ve gelişmesi yolunda her türlü gayreti sarf eder.
 2. b) Vakıf senedinde belirtilen amaçların doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli titizliği gösterir ve vakfın başarısı ve gelişmesi yolunda her türlü gayreti sarf eder.
 3. c) Vakfın bütçesini yapar, bütçenin uygulanmasını kontrol eder. Vakıfça çalışan görevli personel ile ilgili hal ve hareketleri meri mevzuat, genelge karar ve emirlerin uygulanış tarzları hakkında her türlü incelemeyi ve soruşturmayı yapar veya muhakkikler eliyle yaptırır. İnceleme, denetleme, teftiş ve tahkik raporlarına göre gerekli kararları alır, tahkik ve teftiş raporlarına göre tespit edilen yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları giderecek, işlerin daha iyi yürütülmesi ile personelin mesaisinde daha çok istifade edilmesi için alınması gereken tedbirleri alır.
 4. d) Vakıf Genel Müdürünün çalışmalarının vakıf senedine, yapılacak yönetmelik esaslarına ve kanunlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve muamele, icraat, idare şekil ve tarzının vakıf gayelerine, iktisadi esaslara, ticari ve sınai icaplara uygun verimli rasyonel bir şekilde işletip işletilmediğine, göre tedbirler alır.
 5. e) Vakfın ve vakfa bağlı kuruluşların ve işletmelerin yönetimi için gerekli çalışma programlarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
 6. f) Vakıfta görev alacak bütün personelin işe alınmaları ile görev yetki ve sorumlulukları, ücretleri, özlük ve sosyal haklarına dair esas ve usulleri düzenler, sözleşmelerini akdeder.
 7. g) Vakıf çalışanları için gereken defterlerin tespit ve tutulması ile muhasebe ve ödeme usullerini tespit eder ve ödemeleri yapar.
 8. h) Kanunların vakıflara ve vakfa ait iktisadi işletmelerine mecbur edeceği bütün defterler ile Devlet Muhasebe Sistemine göre gereken defterleri tutmak.
 9. i) Genel Kurulun tekliflerini dikkate alır ve kararları uygular.
 10. j) Vakıf amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak şartı ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları hibe ve sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya nakden satın alır. Üzerine gerekli tesisleri kurar veya kurdurtur ve bunları satma, kiraya verme, devir ve ferağ etme ve üzerlerinde ipotek dâhil her türlü teminat ve işlemlerini ve hukuki tasarruflarını yapar.
 11. k) Pay senetlerini, tahvilleri ve kuponları ile her türlü kıymetli evrakı devir ve satın alır. Başkalarına devreder veya bunlar üzerinde her türlü teminat ve işlemlerini ve hukuki tasarruflarını yapar.
 12. l) Her türlü maddi değer taşıyan hakları devir ve satın alır, bunları başkalarına devreder. Bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarını yapar.
 13. m) Her türlü karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunabilir.
 14. n) Vakıf gayelerine uygun her çeşit ortaklıkları kurmak veya kurulmuş yerli ve yabancı ortaklıklarına katılmak, onlarla işbirliği yapmak ve ortaklıklardan ayrılma kararı almak ve ortaklıklar nezdinde vakfın temsilcilerini seçmek, hukuki girişimlerde bulunmak.
 15. o) Çalışma programlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak için gerekli mali imkânları yaratmaya gayret eder, iş ve yönetim yerlerini sağlamaya çalışır.
 16. p) Yardım kampanyalarının yasal izinler çerçevesinde en etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri alır.
 17. q) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik tasarılarını hazırlar ve genel kurula sunar.
 18. r) İntifa ve sükna hakları dâhil olmak üzere mülkiyetin gayri aynı hakları veya mal varlığını iktisap eder. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarını yapar.
 19. s) Bütçe ve bilanço ile gelir – gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını hazırlar, genel kurula sunar.
 20. t) Ormancılık faaliyetlerini hedef alınan düzeye çıkarmak için her derecedeki personelin ve her çeşit üyelerinin meslek içi kurslarını düzenler, yurt içinde ve yurt dışında görgü ve bilgilerini arttırma yolları ile yetiştirilmesini sağlar ve her yaştan vatandaşın orman konusunda aydınlatılmasına imkân verecek ekonomik ve sosyal tedbirleri alır. Bu tür çalışmalarda bulunan kişi, kurum ve vakıflara yardımda bulunur.

ÜYELERİN ÜCRET ALMALARI

Madde 19. Kamu görevlisi olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri hariç, Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeleri vazife gezileri sırasında yapacakları zorunlu giderlerden ayrı olarak miktarı Genel Kurulca belirlenerek aylık ücret veya huzur hakkı alırlar. Vazife gezileri sırasında zorunlu giderlerin kimlere ve ne miktar üzerinden avans verileceği ve avans kapatmaya ait hususlar yönetim kurulunca belirlenir.

DENETİM KURULU

Madde 20. Denetim Kurulu için, Genel kurulun kendi içinden Ankara’da görevli kişiler arasından biri başkan ikisi üye olmak üzere, üç asıl üç yedek üye seçilir.

Madde 21. Denetim Kurulu vakfın hesap ve muamelatını muntazaman denetler. Denetim Kurulu vakfa ait bulunan idare, işletme ve ortakların evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler. Düzenlenecek rapor Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu, görevini gereği gibi yapmadığından ötürü vakfın uğradığı zararlardan aynen Yönetim Kurulu gibi sorumludur.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 22. Vakıf Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenecek yeterli sayıda görevli personelden oluşur. Vakıf Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruna karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜ

Madde 23. Vakıf Genel Müdürü Vakıf Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür vakfı Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir ve Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, oylamaya katılamaz. Genel Müdür bütün çalışma ve çabalarını vakfa hasreder.

BÖLÜM 3

GELİRLERİN VAKFIN AMACINA TAHSİSİ, ŞUBE VE BÜROLARIN YÖNETİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ, HESAP DÜZENİ, VAKFI BORÇ ALTINA SOKACAK İŞLEMLERDE İMZA YETKİSİ

GELİRLERİN VAKFIN AMACINA TAHSİS VE NASIL SARFEDİLECEĞİ

Madde 24. Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği bürüt gelirlerin %20’ sini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyata, vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalanını (%80) ise vakıf amaçlarına tahsis ve sarfa zorunludur.

Madde 25. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde, en az %10 kapasitesi yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilerle şehit çocuklarına tahsis olunur.

ŞUBE VE BÜROLARDA YÖNETİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 26. Şube ve büroların yönetim ve çalışma düzeni Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 27. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlerini ilgilendiren hükümler vakıf yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikte tespit edilir.

VAKFI BORÇ ALTINA SOKACAK İŞLEMLERDE İMZA YETKİSİ

Madde 28. Vakfı borç yüklenme, alacak iktisap etme ve sair taahhüt altına koyacak tasarruf ve her türlü evrak ve sözleşmelerde Vakıf Yönetim Kurulunca kendi arasında o işlem için yetkili kılınmış en az iki üyenin imzalarını ihtiva etmesi şarttır. İmza sahipleri ile bunların yetki ve dereceleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

BÖLÜM 4

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 29. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde dilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

BÖLÜM 5

SON HÜKÜMLER, VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

Madde 30. Vakıf senedinde değişikliği istenen teklif Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra olağan veya olağan üstü toplantısına sunulur. Genel Kurulun onayından sonra Yönetim Kurulu işlemleri yerine getirir.

SONA ERME

Madde 31. Vakıf amacının gerçekleştirilmesinin imkansız hale gelmesi ile vakıf sona erer. Bu husus Yönetim, Denetim Kurullarınca ortaklaşa tespit edilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

TASFİYE

Madde 32. Tasfiye halinde vakfın mal varlığı şartlara göre Orman Genel Müdürlüğü veya kamu yararına çalışan bir kuruluş emrine tahsis edilir.

Ankara 11. Hukuk Mahkemesinin Esas No: 2019/494, Karar No: 2019/506 ile

değişiklik tescili yapılmıştır.