Burs

OGEMVAK / Burs

OGEM- VAK SOSYAL DAYANIŞMA FONU YÜKSEKÖĞRENİM BURSU 2022-2023 ÖĞRETİM YILI GENEL KURAL VE ESASLARI

GENEL KURALLAR 

 1. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu sadece örgün öğretimde (lisans/önlisans) okuyan öğrencilere verilmektedir.
 2. Ogem-Vak Sosyal Dayanışma Fonundan 2023-2024 öğretim yılı için burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Sosyal Dayanışma Fonuna yeni üye olanların, aidatlarını düzenli yatırması ve yüksek öğrenim gören öğrencinin gerekli başarı şartlarını taşıması kaydıyla üyelik tarihi bir yılı tamamladığı aydan itibaren burs verilecektir.

b)Geçmiş yıllarda üye olup eksik ödemeleri olan ve eğitim bursunun o seneki son başvuru tarihi öncesinde, o yılın aidat bedeli üzerinden hesaplanmak kaydıyla geçmiş dönem aidat borçlarını toplu şekilde yatıranların da başvuruları değerlendirilecek ve uygun olan başvuru sahiplerine burs verilecektir.

c) Sosyal Dayanışma Fonu aidatlarını düzenli yatıran üyelerimizin yüksek öğrenim görmeye devam eden öğrencisinin not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri olanlara burs verilecektir.

d) Sosyal Dayanışma Fonundan burs başvuru yapan ve Üniversite Yerleştirme Sınavında;

 • İlk 100 bine girenlerden Orman Mühendisliği Bölümüne yerleşen öğrencilere normal burs miktarının iki katı burs verilecektir.
 • İlk 50 bine girenlerden Orman Mühendisliği Bölümüne yerleşen öğrencilere normal burs miktarının üç katı burs verilecektir.
 • İlk 25 bine girenlerden Orman Mühendisliği Bölümüne yerleşen öğrencilere normal burs miktarının dört katı burs verilecektir.
 • 12 Orman Fakültesinde Orman Mühendisliği Bölümüne bu dönemde en yüksek puanla yerleşen her fakülteden 1 öğrenciye, gelir kriterine uyması halinde 1.000 TL. burs verilecektir.
 • Üniversitelerin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde veya yüksek öğrenim kurumlarına bağlı (lisans/önlisans) programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlardan gelir ve başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacak, burs talebinde bulunan kişiler için bu bölümlere en yüksek puanla girenlere öncelik verilerek %5 kontenjan ayrılacaktır.
 • Sosyal Dayanışma Fonu Yüksek öğrenim bursu müracaatları 2023-2024 öğretim yılı için 01 Eylül’de başlayıp 30 Eylül 2023’de sona erecektir.
 • Burs ödemeleri 2023-2024 öğretim yılında, Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay boyunca ve ayın 25’inde aylık 1.000 TL. olarak yapılacaktır.

 

BAŞVURU

Başvurular, Ogem-Vak internet sitesinde “BAŞVURU GİRİŞİ” bölümünden üyelerin TC kimlik numaraları ile yapılacaktır. Burs başvuru formu çıktısı alınarak, beyanın doğruluğunun onayı için çalıştığı işyeri amirine imzalatılacak ve diğer evraklarla beraber OGEM-VAK’a gönderilmek üzere bekletilecektir.

a) Lisans/Önlisans Programına yeni kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler;

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi-Okula Giriş Belgesi
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa her ikisinin de maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

b) Lisans/Önlisans Programında ara sınıfta olan öğrenciler için gerekli belgeler;

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi- Öğrenci Belgesi
 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa her ikisinin de maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

c) 2023-2024 Eğitim Yılında eğitim yardımı almaya devam edecek olan öğrenciler için gerekli belgeler:

 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)

d) Üyelikleri bulunmayanların istenen belgeleri [email protected] mail adresine göndermesi halinde değerlendirmeye alınabilecektir.

DEĞERLENDİRME

Burs alma kriterlerine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eğitim bursu verilecek olanlar, OGEM-VAK yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ

Burs başvurusunda bulunan ve yüksek öğrenim gören bütün öğrenciler için geçerli olmak üzere, öğrencinin anne ve babasının başvuru tarihindeki toplam aylık net geliri tek çalışan için  45.000 TL.’nin (Kırkbeşbin), çift çalışanlar için 60.000 TL.’nin (Altmışbin) üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.

Her hal ve şartta, bir üye aynı anda ve aynı dönemde sadece bir defa ve bir öğrenci için burs başvurusunda bulunabilecektir.

Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü her aşamada bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgi ve belgeleri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu daha sonraki bir aşamada tespit edilirse, verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci ve/veya velisi, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.

Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması ve alt sınıflardan dersi kalmaksızın, tüm derslerinden geçer not alarak bir üst sınıfa geçmiş olması şartı aranır.

Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrenciler için okumakta oldukları okulların vermiş oldukları hazırlık eğitiminden geçer not aldığına dair belgesi yeterli sayılmaktadır.

BURSUN İPTALİ

 1. Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde Ogem- Vak’a iletmeyenler,
 2. Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
 3. Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,
 4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı kararı veya ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
 5. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli uzaklaştırma/çıkarma” cezası verilenlerin,
 6. Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir. İstisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte burs alan kişi tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Burs alan kişi her yıl başvuru döneminde evraklarını göndererek burs talebi kaydını yenilemekle mükelleftir. Yenilemediği takdirde eğitim bursu ödemesine son verilecektir.

Bu metin 08/08/2023 tarih ve 719 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince OGEMVAK Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp onaylanmıştır.

 

İlyas ERDÖNMEZ

OGEM-VAK Genel Müdürü