Sosyal Dayanışma Fonu

OGEMVAK / Sosyal Dayanışma Fonu

SOSYAL DAYANIŞMA FONU

Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından ve emeklilerinden kendileri, eş veya çocuklarının ölümü veya yaşamlarında meydana gelen hastalık yangın, trafik kazası, vb. olumsuz olaylar sonucunda tedavileri ve yüksek tahsile giden ve okutulmasında sıkıntı çekilen öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları harcamalarını karşılamak amacıyla bu fonun usul ve esaslarına uygun olan ve Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karara bağlanan oran ve miktarda maddi ve manevi desteği sağlamak amacı ile “fon oluşturulmuştur”.

FONUN ADI

Madde 1OGEM-VAK Vakıf Senedinin 4/d ve 4/g maddelerine dayanılarak 25.10.2013 tarihinde “OGEM-VAK SOSYAL DAYANIŞMA FONU” kurulmuştur.

FONUN AMACI

Madde 2– Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından/emeklilerinden Ogem-Vak Sosyal dayanışma Fonuna üye olanların kendileri, eş veya çocuklarının ölümü veya yaşamlarında meydana gelen hastalık, yangın, trafik kazası, vb. olumsuz olaylar sonucunda tedavileri ve yüksek tahsile giden ve okutulmasında sıkıntı çekilen öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları harcamalarını karşılamak amacıyla bu fonun usul ve esaslarına uygun olan ve Ogem-Vak Yönetim Kurulunca karara bağlanan oran ve miktarda maddi ve manevi desteği sağlamak.

FONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 3– Fonun gelir kaynakları, Ogem-Vak Sosyal Dayanışma Fonu üyelerinin fona yaptıkları aylık bağış niteliğindeki ödemeler, harici yapılan bağışlar, fona yatırılan paraların her türlü nemaları ve gerektiğinde Yönetim Kurulunca uygun görülen oran ve miktarda vakıf bütçesinden fona aktarılan paralardır. Vakıf bütçesinden fona aktarılacak miktar bir önceki yıla ait vakıf gelirlerinin %10’nu geçemez.

Üyelerin fona yapacakları bağış miktarı 2024 yılı için aylık 50 TL. olarak belirlenmiştir. Yıllık bağış miktarı Ocak ayında tek seferde üyelerimizin hesabına 600 TL. borç olarak kaydedilmekte olup kredi kartı ile Web sitesi üzerinden ödenebilecektir.

Fona yapılacak bağış aylık ve yıllık ödentileri her yılın Ocak ayında Ogem-Vak Yönetim Kurulunca tespit edilir ve Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra birimlerine duyuru mahiyetinde bildirilir.

Fona yapılan bağış paraları Vakfa gelir yazılır. Fona bağış yapanların bu usul ve esaslar ile belirlenen yardımdan faydalanmalarının dışında fondan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Ölüm, istifa veya emeklilik sebebiyle Orman Genel Müdürlüğünden ilişiği kesilenlere para iadesi yapılmayacağı gibi kâr payı, temettü dağıtılmaz.

FONA GİRİŞ

Madde 4– Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapanlar ile fonun yürürlük tarihi öncesinde ve sonrasında emekliye ayrılan bütün personel bağış yaptıkları sürece fona dahildirler. Fona üyelik, web sitemizdeki (www.ogemvak.org.tr) sosyal dayanışma fonu “ÜYE OL” bölümünden @ogm.gov.tr uzantılı mail adresleri ile üyelik bilgilerinin doldurulmasını müteakiben fona ilk ödemenin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Madde 5– Fona dahil olanlar fondan belirlenen usul ve esaslar dahilinde fondan yararlanırlar.

Madde 6- Fondan yararlandırılanlar ile ilgili gerekli belgeler bir dosyada muhafaza edilir.

YARDIMLAŞMA VE ÖDEMELERİN GENEL USUL VE ŞARTLARI

Madde 7– Sosyal Dayanışma fonundan yararlanabilmek için Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve emekli olan personelin 4. maddede belirtildiği şekilde fona üye olarak her yıl bağışta bulunması ve devam etmesi şarttır.

a) Ogem-Vak üyelerinin kendileri eş ve çocuklarının yaşamlarında meydana gelen hastalık, yangın, trafik kazası, afet, vb. olumsuz olaylar sonucunda, hastalıklarının tedavisi ile ilgili olarak; SGK tarafından ödenmeyen giderler için Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülen miktarda ödeme yapılır. Bu ödeme 10.000 TL’yi geçemez.

b) Ogem-Vak üyelerinin uğradıkları yangın sel deprem vb afetler sonucu olay tutanaklarına göre Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülen miktarda ödeme yapılır. Bu ödeme miktarı 10.000 TL’yi geçemez.

c) Ogem-Vak üyelerinin eş ve çocuklarının ölümü halinde personele, personelin ölümü halinde varsa eşine veya çocuklarına, yoksa personelin anne ve babasına talepleri halinde ambulans, defin vb giderleri için yardım yapılır. Yardım miktarı fon imkanları dikkate alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.

d) Ogem-Vak üyelerinden, hastaneye veya hapishaneye düşmüş olanlara Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülen miktarda karşılıksız ödeme yapılabilir. Bu ödeme miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

e) Ogem-Vak üyelerinden, yüksek tahsile giden çocuğunu okutmakta sıkıntı çekenlere, Ogem-Vak Web sitesinden başvuru süresi içinde müracaatta bulunmak ve “Ogem- Vak Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu Genel Kural ve Esasları”nda yer alan kriterleri sağlamak şartıyla, öğrenim süresince ve öğrenim döneminde 8 ay boyunca (Ekim- Mayıs) karşılıksız eğitim yardımı yapılır. Yardımın miktarı ve yardım yapılacak öğrenci sayısı fon imkanları dikkate alınarak her öğrenim yılı için Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) a, b, c ve d maddelerine göre yapılacak ödemelerin dışında ölüm olayı halinde belgelenmek kaydı ile anne, baba, eş ve çocukları adına Vakıf Yönetim kurulu kararı ile ayrıca yardım yapılabilir. Ödemeler, fon miktarı ve günün koşullarına göre Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl Ocak ayında yeniden belirlenir. Fon gelirlerinin %40 ‘ı a, b, c, d maddelerindeki yardımlar için, %60’ı e maddesi için uygulanır.

g) Fona yapılan bağışlar Sosyal Dayanışma Fonuna ait ayrı bir hesapta takip edilir. Bağışlar Yönetim Kurulu tarafından açılacak banka hesaplarına havale yapılması veya Ogem-Vak web sitesinde sosyal dayanışma fonu “ÜYE GİRİŞİ” bölümünden girilerek “ödeme” bölümünden kredi kartı ile tek seferde yapılabilecektir.

Fonda toplanan bağışlardan elde edilecek paralar Sosyal Dayanışma Fonunda belirlenen yardımlar dışında her ne ad altında olursa olsun başka hizmet veya giderlerde kullanılamaz.

Madde 8– Bağışta bulunan her bağış sahibine talebi halinde Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülmesi kaydıyla bir yıl içinde en fazla (2) defa ödeme yapılabilir. Alkol, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, rüşvet ve yüz kızartıcı suçlar sonucu oluşacak talepler Sosyal Dayanışma Fonunun kapsamı dışında tutulur.

Madde 9– Sosyal Dayanışma Fonunun Usul ve Esaslarında günün şartlarına veya diğer icaplara göre değişiklik yapmaya OGEM-VAK Yönetim Kurulu Yetkilidir.

FONDAN YARARLANMA TALEBİ

Madde 10– Fondan yararlanmada öncelik, Fona bağış yapanlarındır. Fona bağış yapmadan fondan yardım talep edenlerin durumu Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fondan yararlanmak isteyen bağış sahibi çalışan, kendi birim amirine, emekli ise bulunduğu yerdeki en yakın Teşkilatımız birimine bir dilekçe ve varsa mevcut durumunu tevsik eden belge veya belgeler ile başvurur. Fondan yararlanma konusuna göre 7. maddede belirtilen ödemelere müstenit olacak belgeler varsa ekleri ile birlikte düzenlenecek “Durum İnceleme Raporu” na bağlanır. Bir üst yazı ile Merkezde ilgili Daire Başkanlığı, Taşrada ise Orman Bölge Müdürlüğü kanalı ile OGEM-VAK’a gönderilir.

Müracaatlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından incelenerek ilk oturumda karara bağlanır ve sonuç müracaat sahibine iletilmek üzere talepte bulunan birimine yazılı olarak bildirilir.

Fon usul ve esaslarına göre karara bağlanarak yapılması gereken yardım ilgili şahıslara veya ilgili yerlere yapılır. Fondan yapılacak yardımlar, yardımı alacak olan tarafından başka kurum, kuruluş veya şahıslara devir ve temlik edilemeyeceği gibi bağış sahibinin fona bağışladığı bedel hacze de konu edilemez.

Madde 11– Fonun herhangi bir sebeple faaliyetinin sonlandırılması halinde fonun bütün varlıkları OGEM-VAK’a devredilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 12– Sosyal Dayanışma Fonu Usul ve Esasları toplam 12 maddeden ibaret olup; Vakıf Yönetim Kurulunun 19.12.2023 tarih ve 724 sayılı kararları ile onaylanarak karar tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

OGEM-VAK YÖNETİM KURULU